Overdragelser

Hvor lang er ekspeditionstiden på en overdragelse?

På kontoret er ekspeditionstiden for udarbejdelse af overdragelsesaftaler pt. 7-10 arbejdsdage.Når overdragelsesaftalen er udarbejdet fremsendes den først til købers underskrift, hvorefter den sendes til sælgers og bestyrelsens underskrift.

Hvordan sælger jeg min andelslejlighed - hvad skal jeg selv gøre?

I de fleste foreninger skal man som andelshaver starte med at opsige brugsretten til andelslejligheden. I menuen til højre kun du under FORMULARER udskrive, udfylde og underskrive formularen ”OPSIGELSE AF ANDEL”. Du sender den herind til kontoret, så bekræfter vi din opsigelse af brugsretten og informerer ligeledes foreningens bestyrelse. I andre foreningen er det ikke en nødvendighed at opsige brugsretten. Dette afhænger af, hvad der står i foreningens vedtægter. Det er altid en god idé at henvende dig ved bestyrelsen, når du ønsker at flytte/opsige, så er bestyrelsen også informeret – og måske har bestyrelsen en person på venteliste, der kunne tænke sig at overtage din andelslejlighed.  Når du har fundet en køber, skal køber godkendes af bestyrelsen. I menuen til højre kun du under FORMULARER udskrive, udfylde og lade bestyrelsen underskrive formularen ”SALG AF ANDEL”. Når bestyrelsen har godkendt/underskrevet køber, sender du eller bestyrelsen formularen herind på kontoret.  

Hvad med forbedringer og løst inventar?

I nogle foreninger skal lejligheden vurderes ved hver handel, og man benytter i foreningen en fast uvildig vurderingsmand. En vurderingsrapport indeholder typisk vurdering af forbedringer, løsøre, tilpasset løsøre og fradrag for fejl og mangler. Forbedringer og tilpasset løsøre tilskrives udover andelsværdien overdragelsessummen. Fejl og mangler fradrages overdragelsessummen. Løsøre er køber ikke pligtig at overtage. I andre foreninger er der ikke krav om vurdering. Men har man som sælger en stor forbedring i sin andelslejlighed, som man vil have med over handlen, tilrådes det at anvende en uvildig syn- og skønsmand.

Hvad skal indsendes til administrator i.fbm. handel af andelsbolig?

I forbindelse med handel af andelslejlighed skal sælger oplyse fremtidig adresse, evt. pengeinstitut og kontonummer, indsende originalt andelsbevis samt indsende kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller sygesikringsbevis og pas.  Køber skal indsende kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller sygesikringsbevis og pas.

Hvornår modtager jeg dokumenter fra administrator i.fbm. handel af andelsbolig?

Når der er fundet en køber og administrator har udarbejdet overdragelsesaftale, vil overdragelsesaftalen blive fremsendt til parternes underskrift.Køber vil modtage den ORIGINALE overdragelsesaftale tilsammen med foreningens vedtægter, seneste regnskab, seneste budget, referat af seneste ordinære generalforsamling samt energimærke mv. 

Hvad og hvordan er det mangelindsigelser i.fbm. handel af andelsbolig?

I de fleste foreninger skal køber senest 14 dage efter overtagelsen gøre mangelindsigelser skriftlig gældende overfor Sjeldani Administration. Køber kan kun gøre fejl og mangler gældende som ikke ved vanlig agtsomhed kunne være gjort gældende i.fbm. besigtigelsen af andelslejligheden.   I andre foreninger skal køber snarest muligt efter overtagelsesdagen gennemgå andelslejligheden med bestyrelsen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og eventuelt løsøre. Køber kan kun gøre mangler gældende, som ikke ved vanlig agtsomhed kunne være gjort gældende i forbindelse med besigtigelsen af boligen og kun hvis bestyrelsen skønner at kravet er rimeligt.

Hvad med pant i andelslejligheden?

Ved enhver handel vil der blive indhentet Andelsboligbogsattest, for at undersøge hvorvidt der i andelsboligen er tinglyst udlæg, lån eller lignende. Er der optaget lån mod pant i andelen, vil køber blive tilbudt at overtage ejerpantebrevet i.fbm. med handlen. Køber kan spare tinglysning på 1,5 % af ejerpantebrevets pålydende. I modsat fald køber ikke ønsker at overtage eksisterende ejerpantebrev, beder vi sælgers bank aflyse ejerpantebrevet, i.fbm. afregning af købesummen.

Hvornår udbetales købesummen i.fbm. handel af andelsbolig?

Når aftalen er godkendt af bestyrelsen og købesum og omkostninger er indbetalt af køber afregnes købesummen overfor sælger senest 7 dage efter overtagelsesdagen. Restkøbesummen afregnes senest 3-4 uger efter overtagelsesdagen, såfremt der ikke har vist sig fejl og mangler eller andet som stadig begrunder tilbageholdelse. I nogle foreninger afregnes købesummen overfor sælger senest 3 uger efter overtagelsesdagen. 

Hvem betaler vurderingsrapporten i.fbm. handel af andelsbolg?

I de fleste foreninger er det sælger der betaler vurderingsrapporten.Udgiften hertil fradrages ved afregning af købesummen. I nogle foreninger fordeles udgiften til vurderingsrapporten ligeligt mellem køber og sælger med 50 % til hver.

Hvordan får jeg nøgler?

Når købesummen er indgået på foreningens konto, udleverer sælger, nøgler til køber, hvilket skal foretages senest på overtagelsesdagen kl. 12.00.

Hvad med kælder- loftsrum?

I langt de fleste foreninger har hver andelslejlighed brugsret til et kælder- eller loftsrum. 

I.fbm. overtagelse af andelslejlighed skal sælger aflevere det tilhørende kælder-/loftsrum i ryddet og rengjort stand senest påovertagelsesdagen kl. 12.00.« Tilbage til oversigt
SJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilledSJELDANI Boligadministration stemingsbilled

SJELDANI Boligadministration

P. Knudsens Gade 1

2450 København SV

telefon 33242111

SJELDANI Boligadministration tilbyder ydelser indenfor ejendomsadministration. Vi driver administration i øjenhøjde og på gadeplan og vores dør er altid åben for en snak. Der er kaffe på kanden og tid til at leve os ind i livet i din ejendom. Har du lyst til at møde os, så kig indenfor.

Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark:

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark